Wordpressutbildningen

Wordpressutbildningen

Integritetspolicy

Svenska Utvecklingsfabriken Integritetspolicy, GDPR

Vilka vi är

Svenska Utvecklingsfabriken Aktiebolag

Email info@utvecklingsfabriken.se

Vår webbplatsadress är: https://www.wordpressutbildningen.se.

Integritetsansvarig
Svenska Utvecklingsfabriken är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Svenska Utvecklingsfabriken.

Integritetsansvarig för Svenska Utvecklingsfabriken är Mikael Bexander, info@utvecklingsfabriken.se

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som deltagare som Svenska Utvecklingsfabriken behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för folkbildningsverksamhet reglerad av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning.

Vilka vi delar dina data med

Svenska Utvecklingsfabriken samverkansparter
Svenska Utvecklingsfabriken är anordnare av utbildningsverksamhet inom Svenska Utvecklingsfabriken och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast Svenska Utvecklingsfabriken.

Hur personuppgifter behandlas och samlas in
Svenska Utvecklingsfabriken samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via föranmälan via webbformulär eller telefon eller i samband med verksamhet.

Svenska Utvecklingsfabriken registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i Utbildningsverksamhet.

För att personuppgifter i Svenska Utvecklingsfabriken register ska vara aktuella inhämtar Svenska Utvecklingsfabriken regelbundna adressuppdateringar från adresstjänster.

Känsliga personuppgifter
Svenska Utvecklingsfabriken behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande

Administration av verksamhet
Svenska Utvecklingsfabriken behandlar personuppgifter för att administrera verksamheten och kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är nödvändigt för Svenska Utvecklingsfabriken att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Svenska Utvecklingsfabriken Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i verksamheten.

Direkt marknadsföring
Svenska Utvecklingsfabriken behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder avseende verksamheten, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Övrig verksamhet
Svenska Utvecklingsfabriken behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Lagring av personuppgifter 
Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i Svenska Utvecklingsfabrikens verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

Studieförbundet Vuxenskolan kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp Svenska Utvecklingsfabrikens verksamhetens Vuxenskolans .

Svenska Utvecklingsfabriken är även skyldiga att lagra underlag, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078) då de utgör verifikat.

Svenska Utvecklingsfabriken raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.

Överföring av uppgifter till tredje part
Svenska Utvecklingsfabriken är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som, statliga myndigheter eller kommuner bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse.

Svenska Utvecklingsfabriken överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. Svenska Utvecklingsfabriken säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Överföring till tredje land utanför EU/EES
Svenska Utvecklingsfabriken överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Svenska Utvecklingsfabriken har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Vilka rättigheter du har över dina data

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få veta om och hur Svenska Utvecklingsfabriken behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Svenska Utvecklingsfabrikenär skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.

Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till Svenska Utvecklingsfabriken i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till info@svenskautvecklingsfabriken.se.

Den registrerade har rätt att inge klagomål på Svenska Utvecklingsfabriken personuppgiftsbehandling direkt till Svenska Utvecklingsfabriken.

Behandling för andra ändamål
Övrig personuppgiftsbehandling utöver utbildningsverksamheten grundar sig på laglig grund samtycke eller i vissa fall intresseavvägning.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

________